ธนบัตรแบบที่ 11

ธนบัตรแบบที่ 11

ระยะแรกของการพิมพ์ธนบัตแบบ ๑๑ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อมาช่วยในการ ออกแบบและการแกะสลักแม่แบบโลหะ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้นาย F. Masino – Bessi ชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบ และได้ขอความอนุเคราะห์จากอธิบดีกรมศิลปากรอนุญาตให้ยืมตัว นายสนิท ดิษฐพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและลายไทยมาร่วมให้คำแนะนำเพื่อให้ธนบัตรของไทยมีเอกลักษณ์มากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ นาย H.J. Bard ชาวเบลเยียม เป็นผู้แกะสลักแม่แบบโลหะ เนื่องจากโรงพิมพ์ธนบัตรยังขาดผู้ชำนาญการในเรื่องดังกล่าว

ธนบัตรแบบ ๑๑ มีทั้งหมด ๕ ชนิดราคา คือ ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท ๑๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท ได้ทำการผลิตและนำออกใช้ตามลำดับชนิดราคาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นมา โดยเฉพาะเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีการออกธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท เป็นครั้งแรก ซี่งเป็นธนบัตรราคาแรกที่โรงพิมพ์ธนบัตรสามารถจัดดำเนินการเองในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบและการแกะสลักแม่แบบโลหะจนเสร็จสมบูรณ์
อนึ่งในระยะเริ่มต้นของการพิมพ์ธนบัตรแบบ ๑๑ ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ยังมีข้อจำกัดในการพิมพ์อยู่บ้าง ประกอบกับความต้องการใช้ธนบัตรภายในประเทศมีปริมาณสูงเป็นอย่างมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ กระทรวงการคลังจึงอนุมัติให้ธนาคารแห่งประเทศไทย สั่งพิมพ์ธนบัตรแบบ ๙ ชนิดราคา ๒๐ บาท จำนวน ๑๐๐ ล้านฉบับ และชนิดราคา ๑ บาท จำนวน ๒๐๐ ล้านฉบับ จาก บริษัท Thomas de la Rue เพื่อเก็บสำรองไว้และนำออกใช้เมื่อมีความจำเป็น
ธนบัตรทั้งสองชนิดราคามีรูปพรรณเหมือนเดิมทุกประการ เว้นแต่ลายมือชื่อบนธนบัตรเป็นลายมือชื่อ นายสมหมาย ฮุนตระกูล กับนายพิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ ซึ่งดำรงตำแหน่งว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในขณะนั้น
อ่านเพิ่มแบบ 11
ราคา 5 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งเป็นวันเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ขนาด
:
กว้าง ๖.๗๕ เซนติเมตร ยาว ๑๓ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ และภาพเทพนม ส่วนด้านหลังเป็นภาพเรือพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท
สี
:
สีม่วง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านข้าง อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
ส.วินิจฉัยกุล
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2
ส.วินิจฉัยกุล
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 11
ราคา 10 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ซึ่งเป็นวันเปิดโรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ขนาด
:
กว้าง ๗ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๕ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ และภาพสิงห์นั่งแท่น ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
สี
:
สีนํ้าตาล
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านข้าง อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
ส.วินิจฉัยกุล
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2
ส.วินิจฉัยกุล
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
3
บุญมา วงศ์สวรรค์
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
4
สมหมาย ฮุนตระกูล
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
5
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
6
บุญชู โรจนเสถียร
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
7
บุญชู โรจนเสถียร
เสนาะ อูนากูล
8
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
เสนาะ อูนากูล
9
สุพัฒน์ สุธาธรรม
เสนาะ อูนากูล
10
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เสนาะ อูนากูล
11
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
นุกูล ประจวบเหมาะ
12
สมหมาย ฮุนตระกูล
นุกูล ประจวบเหมาะ
13
อำนวย วีรวรรณ
นุกูล ประจวบเหมาะ
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 11
ราคา 20 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒๕ เซนติเมตร ยาว ๑๔ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ และภาพพญานาค ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระที่นั่งอนันตนาคราช
สี
:
สีเขียว
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านข้าง อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
ส.วินิจฉัยกุล
ป๋วย อึ๊งภากรณ์
2
ส.วินิจฉัยกุล
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
3
บุญมา วงศ์สวรรค์
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
4
สมหมาย ฮุนตระกูล
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
5
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
6
บุญชู โรจนเสถียร
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
7
บุญชู โรจนเสถียร
เสนาะ อูนากูล
8
เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
เสนาะ อูนากูล
9
สุพัฒน์ สุธาธรรม
เสนาะ อูนากูล
10
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เสนาะ อูนากูล
11
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
นุกูล ประจวบเหมาะ
12
สมหมาย ฮุนตระกูล
นุกูล ประจวบเหมาะ
13
อำนวย วีรวรรณ
นุกูล ประจวบเหมาะ
14
สมหมาย ฮุนตระกูล
นุกูล ประจวบเหมาะ
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 11
ราคา 100 บาท
รุ่น
1
2
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
ขนาด
:
กว้าง ๗.๗๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๙ และภาพครุฑยุดนาค ส่วนด้านหลังเป็นภาพวัดพระศรีรัตนศาสดาราม จุดสังเกตของธนบัตรแบบ ๑๑ ราคา ๑๐๐ บาทรุ่นแรก ลงรายชื่อโดย นายบุญมา วงศ์สวรรค์ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากในหัวงเวลานั้นไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพราะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมือง ประชาชนและนักศึกษารวมตัวกันปฏิวัติเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร ทำให้เกิดเหตุการณ์ “14 ตุลาคม พ.ศ.2516” วันมหาวิปโยค
สี
:
สีแดง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
บุญมา วงศ์สวรรค์
พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์
2
-
-
3
-
-
4
-
-
5
-
-
6
-
-
7
-
-
8
-
-
9
-
-
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-
แบบ 11
ราคา 500 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
ขนาด
:
กว้าง ๘.๒๕ เซนติเมตร ยาว ๑๖ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ และภาพครุฑ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระปรางค์สามยอด จังหวัดลพบุรี
สี
:
สีม่วง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านข้าง อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
บุญชู โรจนเสถียร
เสนาะ อูนากูล
2
สุพัฒน์ สุธาธรรม
เสนาะ อูนากูล
3
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เสนาะ อูนากูล
4
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
นุกูล ประจวบเหมาะ
5
สมหมาย ฮุนตระกูล
นุกูล ประจวบเหมาะ
6
อำนวย วีรวรรณ
นุกูล ประจวบเหมาะ
7
สมหมาย ฮุนตระกูล
นุกูล ประจวบเหมาะ
8
สมหมาย ฮุนตระกูล
กำจร สถิรกุล
9
สุธี สิงห์เสน่ห์
กำจร สถิรกุล
10
-
-
11
-
-
12
-
-
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-

About the Author

moca

Leave a Reply