ธนบัตรแบบที่ 12

ธนบัตรแบบที่ 12

หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำธนบัตรแบบ ๑๑ ออกใช้ครบทุกชนิดราคาใน พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้ว จึงดำเนินการออก ธนบัตรแบบ ๑๒ เพิ่มเติม มี ๓ ชนิดราคา คือ ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท โดยธนบัตรชุดนี้มี จุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัยญาภิไธย “มหาราช” จึงได้อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับพระเกียรติยศดังกล่าว มาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตรทุกชนิดราคา ดังนั้น ธนบัตรแบบ ๑๒ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ธนบัตรชุดมหาราช

ลักษณะโดยทั่วไปของธนบัตรแบบ ๑๒ มีความคล้ายคลึงกับธนบัตรแบบ ๑๑ คือ ด้านหน้ามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ อยู่เบื้องขวา หากแต่ทรงเครื่องแบบจอมทัพ เบื้องซ้ายมุมบนมีรูปพระครุฑพ่าห์ ถัดลงมามีลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์
ด้านหลัง ตอนกลางของธนบัตรแต่ละชนิดราคาเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตามลำดับ
อ่านเพิ่มแบบ 12
ราคา 10 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขนาด
:
กว้าง ๖.๙ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๒ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
สี
:
สีน้ำตาล
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านข้าง อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
อำนวย วีรวรรณ
นุกูล ประจวบเหมาะ
2
สมหมาย ฮุนตระกูล
นุกูล ประจวบเหมาะ
3
สมหมาย ฮุนตระกูล
กำจร สถิรกุล
4
สุธี สิงห์เสน่ห์
กำจร สถิรกุล
5
ประมวล สภาวสุ
กำจร สถิรกุล
6
ประมวล สภาวสุ
ชวลิต ธนะชำนนท์
7
วีรพงษ์ รามางกูร
ชวลิต ธนะชานนท์
8
วีรพงษ์ รามางกูร
วิจิตร สุพินิจ
9
บรรหาร ศิลปอาชา
วิจิตร สุพินิจ
10
สุธี สิงห์เสน่ห์
วิจิตร สุพินิจ
11
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
วิจิตร สุพินิจ
12
บดี จุณณานนท์
เริงชัย มะระกานนท์
13
-
-
14
-
-
15
-
-
16
-
-
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 12
ราคา 20 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ นำออกใช้เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ขนาด
:
กว้าง ๗.๒ เซนติเมตร ยาว ๑๓.๘ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้า มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สี
:
สีเขียว
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านข้าง อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สมหมาย ฮุนตระกูล
นุกูล ประจวบเหมาะ
2
สมหมาย ฮุนตระกูล
กำจร สถิรกุล
3
สุธี สิงห์เสน่ห์
กำจร สถิรกุล
4
ประมวล สภาวสุ
กำจร สถิรกุล
5
ประมวล สภาวสุ
ชวลิต ธนะชานนท์
6
วีรพงษ์ รามางกูร
ชวลิต ธนะชานนท์
7
วีรพงษ์ รามางกูร
วิจิตร สุพินิจ
8
บรรหาร ศิลปอาชา
วิจิตร สุพินิจ
9
สุธี สิงห์เสน่ห์
วิจิตร สุพินิจ
10
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
วิจิตร สุพินิจ
11
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
วิจิตร สุพินิจ
12
บดี จุณณานนท์
เริงชัย มะระกานนท์
13
อำนวย วีรวรรณ
เริงชัย มะระกานนท์
14
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
15
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล
16
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ม.ร.ว. ปรีดียาธร เทวกุล
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-


แบบ 12
ราคา 100 บาท
รุ่น
1
พิมพ์ที่
:
โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศใช้
:
วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ นำออกใช้ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ ในวาระวันประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแครง (๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๑๒๗)
ขนาด
:
กว้าง ๘.๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕.๔ เซนติเมตร
ลักษณะ
:
ด้านหน้้ามีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ ส่วนด้านหลังเป็นภาพพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สี
:
สีแดง
ลายน้ำ
:
พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านข้าง อยู่ภายในวงกลมสีขาว
ลายเซ็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1
สุพัฒน์ สุธาธรรม
เสนาะ อูนากูล
2
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
เสนาะ อูนากูล
3
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
นุกูล ประจวบเหมาะ
4
สมหมาย ฮุนตระกูล
นุกูล ประจวบเหมาะ
5
อำนวย วีรวรรณ
นุกูล ประจวบเหมาะ
6
สมหมาย ฮุนตระกูล
นุกูล ประจวบเหมาะ
7
สมหมาย ฮุนตระกูล
กำจร สถิรกุล
8
สุธี สิงห์เสน่ห์
กำจร สถิรกุล
9
ประมวล สภาวสุ
กำจร สถิรกุล
10
ประมวล สภาวสุ
ชวลิต ธนะชานนท์
11
วีรพงษ์ รามางกูร
ชวลิต ธนะชานนท์
12
วีรพงษ์ รามางกูร
วิจิตร สุพินิจ
13
บรรหาร ศิลปอาชา
วิจิตร สุพินิจ
14
สุธี สิงห์เสน่ห์
วิจิตร สุพินิจ
15
พนัส สิมะเสถียร
วิจิตร สุพินิจ
16
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์
วิจิตร สุพินิจ
17
-
-
18
-
-
19
-
-
20
-
-

About the Author

moca

Leave a Reply