ธนบัตรใบแรกในรัชกาลที่ ๙ จึงพิมพ์ไว้ตั้งแต่ก่อนสงคราม

ธนบัตรชนิดราคา ๕๐ สตางค์ ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)รัฐมนตรีสั่งราชการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีในสมัยพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นนายกรัฐมนตรี เสนอความเห็นว่าควรออกใช้ธนบัตรชนิดราคานี้ โดยควบคู่กับการใช้เหรียญชนิดครึ่งสตางค์ ธนบัตรนี้สั่งพิมพ์ไปยังบริษัท Thomas de la Rue เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ตั้งแต่ก่อนเกิด สงครามโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. ๒๔๘๔- ๒๔๘๘) แบบของธนบัตรได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายเพื่อจัดพิมพ์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอนขณะนั้น (พระมนูเวทย์วิมลนาท/เปี๋ยน สุมาวงศ์) ต่อมาในระหว่างสงครามได้มีการ ลำเลียงทางเรือมายังประเทศไทยได้แก่ หมวด Z21-Z80 เลขหมาย 000001-100000 รวม ๖๐ ลัง จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ ฉบับ บรรทุกมากับเรือ S/S BENMACDHUI แต่ถูกข้าศึกยิงจมเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๔ ดังนั้น จึงเป็นคำตอบว่าเหตุใดปัจจุบัน เราจึงพบเพียงหมวด Z1-Z20 และ Z81-Z100 เท่านั้นจนกระทั่งหลังสงคราม บริษัท Thomas de la Rue ได้ส่งมาถึงไทยใน พ.ศ. ๒๔๘๙ แต่เวลานั้นฝ่ายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นควรเก็บไว้ใช้ภายหลัง เพราะขณะนั้นยังมีธนบัตรแบบพิเศษชนิดราคา ๕๐ สตางค์ พิมพ์จากชวาอยู่อีกมาก จนกระทั่งมีการนำออกมาใช้เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๑ อันถือว่าเป็นธนบัตรแบบแรกและฉบับแรกในรัชกาลที่ ๙

About the Author

moca