ธนบัตรแบบที่ 16

ธนบัตรแบบ ๑๖ มีการออกแบบและจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่บูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ล้วนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจสร้างบ้านแปลงเมือง สู่ความเป็นปึกแผ่น มีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขสู่พสกนิกรชาวไทยเสมอมา ไม่ว่าจะเป็น พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้แกร่งกล้าสร้างความรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรสุโขทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้กอบกู้อิสรภาพสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงกอบกู้ สร้างเมืองกรุงธนบุรีให้เป็นขอบขันธ์เมืองหลวงของปวงประชา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้สถาปนาราชวงศ์จักรี และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้มอบความเป็นไท ด้วยทรงประกาศเลิกทาส ทัดเทียมอารยประเทศ

Read More

ธนบัตรแบบที่ 15

ธนบัตรแบบ ๑๕ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงพัฒนาประเทศไทย และเป็นธนบัตรแบบแรก ที่มีการปรับขนาดความกว้างของธนบัตรทุกชนิดราคาให้เท่ากัน ธนบัตรแบบ ๑๕ มี ๕ ชนิดราคา ได้แก่ ๒๐ บาท ๕๐ บาท ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท โดยทุกชนิดราคา ด้านหน้าจะมีภาพประธานด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพ

Read More

ธนบัตรแบบที่ 14

รัฐบาลไทยมีจุดมุ่งหมายในการจัดพิมพ์ธนบัตรแบบ ๑๔ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดยมีการ จัดพิมพ์ธนบัตร ๓ ชนิดราคา ได้แก่ ๑๐๐ บาท ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท ธนบัตรแบบ ๑๔ ทั้ง ๓ ชนิดราคา ด้านหน้า มีภาพประธานด้านหน้า เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเครื่องแบบจอมทัพ โดยราคา ๑๐๐ บาท เบื้องซ้ายของพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ จะเป็นตราอักษรพระปรมาภิไธยย่อ “ภ.ป.ร.” ส่วนราคา ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท …

Read More

ธนบัตรแบบที่ 13

ธนบัตรไทยได้พิมพ์อย่างต่อเนื่องมาแล้วถึงแบบ ๑๒ ประเทศไทยก็ได้มาถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือกรุงรัตนโกสินทร์ครบ ๒๐๐ ปี ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๕ รัฐบาลจึงจัดให้มีพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปีขึ้น

Read More

ธนบัตรแบบที่ 12

หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนำธนบัตรแบบ ๑๑ ออกใช้ครบทุกชนิดราคาใน พ.ศ. ๒๕๑๘ แล้ว จึงดำเนินการออก ธนบัตรแบบ ๑๒ เพิ่มเติม มี ๓ ชนิดราคา คือ ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท โดยธนบัตรชุดนี้มี จุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าที่ได้รับการถวายพระราชสมัยญาภิไธย “มหาราช” จึงได้อัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่ได้รับพระเกียรติยศดังกล่าว มาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตรทุกชนิดราคา ดังนั้น ธนบัตรแบบ ๑๒ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ธนบัตรชุดมหาราช

Read More

ธนบัตรแบบที่ 11

ระยะแรกของการพิมพ์ธนบัตแบบ ๑๑ จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพื่อมาช่วยในการ ออกแบบและการแกะสลักแม่แบบโลหะ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้นาย F. Masino – Bessi ชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบ และได้ขอความอนุเคราะห์จากอธิบดีกรมศิลปากรอนุญาตให้ยืมตัว นายสนิท ดิษฐพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและลายไทยมาร่วมให้คำแนะนำเพื่อให้ธนบัตรของไทยมีเอกลักษณ์มากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ นาย H.J. Bard ชาวเบลเยียม เป็นผู้แกะสลักแม่แบบโลหะ เนื่องจากโรงพิมพ์ธนบัตรยังขาดผู้ชำนาญการในเรื่องดังกล่าว

Read More

ธนบัตรแบบที่ 10

​เนื่องจาก ธนบัตรแบบ ๙ ชนิดราคา ๑๐๐ บาท มีการนำออกใช้ในระบบบการค้าขายและการเงินเป็นระยะเวลานานถึง ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๔๙๐ – พ.ศ. ๒๕๐๐) และด้วยระบบการพิมพ์เส้นนูนสีแดงเพียงสีเดียว จึงทำให้มีการปลอมแปลงธนบัตรชนิดราคานี้ออกใช้ปะปนกับธนบัตรรัฐบาลอื่นๆ เป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ

Read More

ธนบัตรแบบที่ 9

ระยะแรกกระทรวงการคลังยังนำธนบัตรแบบ ๘ ที่สั่งพิมพ์ไว้เมื่อรัชกาลที่ ๘ ออกใช้หมุนเวียนก่อน แต่ต่อมาเกิดการปลอมแปลงธนบัตรแบบ ๘ ซึ่งพิมพ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก กระทรวงการคลังจึงมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสั่งพิมพ์ธนบัตรแบบใหม่จากบริษัท Thomas de la Rue อีกครั้ง หลังจากที่ทราบว่าบริษัทฯ พร้อมที่จะพิมพ์ให้ได้แล้ว

Read More